Mitä on matcha?

Ja mikä tekee matc­ha-tees­tä niin erityistä?

Tee, jos­sa hyö­dyn­ne­tään kaik­ki kas­vin ravintoaineet

Matc­ha on ravin­tei­kas vih­reä tee, joka val­mis­te­taan jau­ha­mal­la koko­nai­sis­ta kui­va­tuis­ta tee­leh­dis­tä hie­noa pul­ve­ria. Näin leh­dis­tä saa­daan kerät­tyä tal­teen kaik­ki arvok­kaat ravin­toai­neet. Kun matc­ha-jau­he sekoi­te­taan kuu­maan veteen, syn­tyy mau­kas vih­reä juo­ma, johon on tii­vis­tet­ty vih­reän teen koko olemus.

Tämä ero­aa mer­kit­tä­väs­ti taval­li­ses­ta hau­du­te­tus­ta tees­tä, jos­sa vain osa leh­tien ravin­teis­ta liu­ke­nee juo­maan, ja loput mene­vät huk­kaan kun leh­det hei­te­tään käy­tön jäl­keen pois. Matc­ha-tees­sä tee­leh­tiä ei haas­ka­ta, vaan juo­ja pää­see naut­ti­maan ne kokonaan.

!

Huo­lel­la kasvatettua

Matc­ha-tee teh­dään tee­pen­sais­ta, jot­ka suo­ja­taan huo­lel­li­ses­ti aurin­gol­ta usei­ta viik­ko­ja ennen poi­mi­mis­ta. Var­jo saa pen­saan muo­dos­ta­maan leh­tiin enem­män ami­no­hap­po­ja ja leh­ti­vih­re­ää eli klo­ro­fyl­liä. Tämä tekee leh­dis­tä sel­väs­ti taval­li­sia tee­leh­tiä makeam­pia ja aro­mik­kaam­pia, ja saa ne mais­tu­maan her­kul­li­sel­ta jauhettunakin.

Tee­leh­tien kerää­mi­nen teh­dään perin­tei­ses­ti käsin. Ennen jau­ha­mis­ta leh­det kui­va­taan valol­ta suo­ja­tus­sa pai­kas­sa, ja niis­tä pois­te­taan leh­ti­suo­net ja var­ret. Lop­puo­sa jau­he­taan kiviä käyt­täen erit­täin hie­nok­si matcha-jauheeksi.

Matc­ha-teen terveysvaikutukset

!

Jopa 10-ker­tai­nen mää­rä antioksidantteja

!

Pal­jon eri­lai­sia vitamiineja

!

Paran­taa vastustuskykyä

Matc­ha-tees­sä käy­tän­nös­sä kaik­ki tee­leh­den ravin­toai­neet käy­te­tään hyö­dyk­si, kos­ka leh­det on sekoi­tet­tu tee­hen koko­naan. Sik­si yhdes­sä kupil­li­ses­sa matc­ha-tee­tä voi­kin olla jopa 10-ker­tai­nen mää­rä antiok­si­dant­te­ja ja mui­ta tär­kei­tä ravin­toai­nei­ta taval­li­seen vih­re­ään tee­hen verrattuna.

Matc­has­sa on muun muas­sa pal­jon C- ja K‑vitamiineja, L‑teaniinia sekä arvok­kai­ta kate­kii­ne­ja ja mui­ta fla­vo­noi­de­ja. Yksi näis­tä on EGCG-kate­kii­ni, jol­la usko­taan ole­van aineen­vaih­dun­taa nopeut­ta­via ja koles­te­ro­lia alen­ta­via vaikutuksia.

Matc­ha-teen sano­taan myös paran­ta­van ihmis­ten vas­tus­tus­ky­kyä sekä yllä­pi­tä­vän juo­jan vireys­ti­laa huo­mat­ta­vas­ti kah­via tasaisemmin.

Pit­kät japa­ni­lai­set perinteet

Matc­ha-teel­lä on Japa­nis­sa vuo­si­sa­to­ja van­hat perin­teet ja sil­lä on ollut tär­keä roo­li tee­se­re­mo­niois­sa. Matc­ha-jau­heen val­mis­tus­me­to­di saa­pui maa­han alun­pe­rin Kii­nas­ta Zen-Budd­ha­lais­ten munk­kien muka­na 1100-luvul­la ja vai­kut­ti mer­kit­tä­väs­ti maan tee­kult­tuu­rin kehittymiseen.

Japa­ni­lai­sis­sa tee­se­re­mo­niois­sa käy­te­tään aina kor­kea­laa­tuis­ta matc­ha-jau­het­ta. Tee­juo­man huo­lel­li­nen sekoit­ta­mi­nen jau­hees­ta on tär­keä osa seremoniaa.

Matc­ha-teen valmistus

Matc­ha-teen val­mis­tuk­seen tar­vit­set riit­tä­vän ison juo­ma-astian kuten kul­hon tai kupin ja bam­bus­ta teh­dyn matc­ha-vis­pi­län eli cha­sen. Mit­taa kul­hoon halua­ma­si mää­rä matc­ha-jau­het­ta, esi­mer­kik­si 0,5–1 tee­lusi­kal­lis­ta. Halu­tes­sa­si voit lisä­tä matc­ha-jau­hee­seen pie­nen mää­rän kyl­mää vet­tä ja sekoit­taa jau­hees­ta pak­sun tahnan.

Seu­raa­vak­si kie­hau­ta kupil­li­nen vet­tä ja lisää se kul­hoon. Käy­tä bam­bu­vis­pi­lää sekoit­taak­se­si matc­ha veteen nopeil­la mut­ta kevyil­lä liik­keil­lä. Sekoi­ta noin 30–60 sekun­tia, tai kun­nes juo­maa peit­tää vaah­to­ker­ros. Matc­ha-tee­si on nyt val­mis nautittavaksi!

Videot

Tee on naut­ti­mis­ta varten

Ennen kaik­kea matc­ha-teen val­mis­ta­mi­nen ja juo­mi­nen on elä­mys ja oiva tapa ren­tou­tua. Sysää sinä­kin arki­huo­le­si het­kek­si syr­jään, sekoi­ta itsel­le­si ren­tout­ta­va kupil­li­nen matc­haa ja istah­da naut­ti­maan sen rik­kaas­ta maus­ta ja vir­kis­tä­väs­tä vaikutuksesta.

Tutus­tu vali­koi­miim­me ja löy­dä juu­ri sinul­le mie­lui­sin matcha-tee!