Tilaus- ja toimitusehdot

Web-Ener­gy Group Oy 2711755–9 (jäl­jem­pä­nä verk­ko­kaup­pa) myy tuot­tei­ta yksi­tyis­hen­ki­löil­le Suo­meen. Pidä­täm­me oikeu­den toi­mi­tuseh­to­jen ja hin­to­jen muu­tok­siin. Tuot­tei­den hin­nat sisäl­tä­vät arvonlisäveron.

Verk­ko­kau­pan yhteystiedot

Säh­kö­pos­ti: info@thematchastore.com
Puhe­lin: 09 3540 2400
Pos­tio­soi­te: Puis­to­ka­tu 2–4, 40100 Jyväskylä

Tilaa­mi­nen

Tilat­ta­vat tuot­teet vali­taan koti­si­vuil­la lisää­mäl­lä ne ostos­ko­riin. Tilaus lähe­te­tään mak­sa­mal­la ostos­ko­rin sisäl­tö verk­ko­kau­pan kas­sa­toi­min­nos­sa. Teh­des­sä­si tilauk­sen hyväk­syt nämä toi­mi­tuseh­dot, tuot­tei­den hin­nat sekä toi­mi­tus­ku­lut. Mikä­li tilaus­het­kel­lä anne­taan säh­kö­pos­tio­soi­te, tilauk­ses­ta lähe­te­tään tilaus­vah­vis­tus säh­kö­pos­tit­se. Tilaus­vah­vis­tuk­ses­ta ilme­ne­vät tila­tut tuot­teet sekä hinta.

Mak­sa­mi­nen

Chec­kout on sinul­le tur­val­li­nen mak­su­ta­pa. Meil­lä on Finans­si­val­von­nan myön­tä­mä mak­su­lai­tos­toi­mi­lu­pa. Pal­ve­lu on Chec­kout Fin­land Oy:n (y‑tunnus 2196606–6) yllä­pi­tä­mä ja Chec­kout Fin­land Oy on osa OP Ryhmää.

Chec­kout-mak­sun­vä­li­tys­pal­ve­lu välit­tää mak­susi kaup­pi­aal­le. Mikä­li tiliot­teel­la­si tai luot­to­kort­ti­las­kul­la­si näkyy Chec­kout Fin­land Oy, olem­me välit­tä­neet maksusi.

Verk­ko­kaup­pa toi­mii tuot­tei­den ja pal­ve­lui­den mark­ki­noi­ja­na sekä tuot­tei­den toi­mit­ta­ja­na asiak­kaal­le. Verk­ko­kaup­pa huo­leh­tii kaup­paan liit­ty­vis­tä laki­sää­tei­sis­tä sekä itse mää­rit­te­le­mis­tään muis­ta vel­voit­teis­ta. Mikä­li haluat rekla­moi­da tai palaut­taa tuot­teen, sinun kan­nat­taa olla yhtey­des­sä suo­raan verk­ko­kaup­paan, jos­ta tuo­te on tilattu.

Pank­ki­mak­sut

Käy­tös­sä­si on kaik­kien suo­ma­lais­ten pank­kien mak­su­pai­nik­keet. Voit mak­saa Aktian, Dans­ke Ban­kin, Han­dels­ban­ke­nin, Nor­dean, Oma Sääs­tö­pan­kin, Osuus­pan­kin, POP-pan­kin, Sääs­tö­pan­kin, S‑pankin ja Ålands­ban­ke­nin mak­su­pai­nik­keil­la. Tiliot­teel­la­si mak­sun­saa­ja­na näkyy Chec­kout Fin­land Oy, me väli­täm­me mak­susi verk­ko­kaup­pi­aal­le. Verk­ko­kau­pas­ta sinut ohja­taan suo­raan omaan pank­kii­si suo­rit­ta­maan mak­su turvallisesti.

Mak­su­toi­mek­sian­to­pal­ve­lua käyt­täes­sä­si sinua sitoo seu­raa­vat ehdot: Mak­su­toi­mek­sian­to­pal­ve­lun ehdot.

Luot­to­kort­ti­mak­sut
Voit mak­saa verk­ko­kau­pas­sa Visa‑, Visa Debit‑, Visa Electron‑, MasterCard‑, Debit Mas­terCard — ja Ame­rican Express ‑kor­teil­la. Verk­ko­kau­pas­sa ovat käy­tös­sä kan­sain­vä­li­set Veri­fied by Visa -, Mas­terCard Secu­reCo­de — ja Ame­rican Express Safe­Key ‑toden­ta­mis­pal­ve­lut. Chec­kout näkyy mak­sun saa­ja­na kort­ti­las­kul­la ja välit­tää asiak­kaan mak­sa­man mak­su­kort­ti­mak­sun suo­raan kaup­pi­aal­le. Kort­ti­mak­sa­mi­nen tapah­tuu tur­val­li­ses­ti suo­ja­tul­la mak­su­lo­mak­keel­la eikä mak­su­kor­tin tie­to­ja tal­len­ne­ta verk­ko­kau­pan järjestelmiin.

Mobii­li­mak­su­ta­vat
Mobii­li­mak­su­ta­vat Pivo, Mobi­le­Pay, Mas­ter­pass ja Siir­to ovat sovel­luk­ses­sa toi­mi­via pal­ve­lui­ta, joil­la voi mak­saa verk­ko-ostok­sia tili­siir­to­na tilil­tään tai kort­ti­mak­su­na kor­til­taan hyväk­sy­mäl­lä mak­sun kysei­ses­sä sovel­luk­ses­sa. Pivol­la onnis­tu­vat lisäk­si Siir­to-mak­sut, jol­loin mak­sun voi hyväk­syä mis­sä tahan­sa Siir­toa tuke­vas­sa sovelluksessa.

Pivo

Käyt­tö­eh­dot ovat tar­jol­la Pivon sivuilla.

Pivon käyt­tö­eh­dot

Mobi­le­Pay

Mak­sueh­dot ovat tar­jol­la Mobi­le­Payn sivuilla.

Mobi­le­Payn maksuehdot

Mas­ter­pass

Mak­sueh­dot ovat tar­jol­la Mas­ter­pas­sin sivuilla.

Mas­ter­pas­sin mak­sueh­dot [PDF]

Siir­to

Siir­to-mak­sui­hin sovel­let­ta­vat ehdot:

OP:n ylei­set euromaksuehdot

Siir­to-pal­ve­lun käyt­tö­eh­dot Nor­deal­la [PDF]

Las­ku- ja osamaksupalvelut

Las­ku- ja osa­mak­su­pal­ve­lui­ta Chec­kou­tin kaut­ta tar­joa­vat OP, Col­lec­tor, Jous­to ja Mash (ent. Euro­loan). Col­lec­tor tar­jo­aa las­ku- ja osa­mak­su­vaih­toeh­don myös yritysasiakkaille.

Luet­han vie­lä rahoi­tus­yh­tiö­koh­tai­set tar­kem­mat ehdot, jot­ka näet hyväk­syes­sä­si mak­sun. Kun hyväk­syt mak­sun, hyväk­syt samal­la rahoi­tus­yh­tiön ehdot.

Col­lec­tor

Col­lec­to­rin yri­tys­las­kun ehdot [PDF]

Col­lec­tor-tuo­te­se­los­te [PDF]

Lue lisää: Collector.fi

Jous­to

Jous­to-tuo­te­se­los­te [PDF]

Lue lisää: Jousto.com

OP Osta laskulla

OP:n las­ku- ja osa­mak­su­ta­van kulut­ta­jaeh­dot [PDF]

OP Osta las­kul­la ‑tuo­te­se­los­te

After­Pay

Lue lisää: AfterPay.fi

Mash

Lue lisää: Mash.com

 

Toi­mi­tus

Tilauk­sia pos­ti­te­taan arki­päi­vi­sin. Varas­tos­ta toi­mi­tet­ta­vien tuot­tei­den toi­mi­tusai­ka on yleen­sä 3–5 arki­päi­vää. Mikä­li toi­mi­tet­ta­vat tuot­teet ovat tilaus­tuot­tei­ta, toi­mi­tusai­ka on yleen­sä 1–3 viik­koa. Toi­mi­tus­ku­lut mää­räy­ty­vät vali­tun toi­mi­tus­ta­van, mah­dol­lis­ten lisä­pal­ve­lu­jen, tilauk­sen pai­non ja koon mukaan. Näet toi­mi­tus­ku­lut verk­ko­kau­pan kas­sa­toi­min­nos­sa ennen tilauk­sen lopul­lis­ta hyväksymistä.

Mikä­li tuo­te on kadon­nut tai vioit­tu­nut toi­mi­tuk­sen aika­na, tulee täs­tä ilmoit­taa vii­py­mät­tä, mut­ta kui­ten­kin 14 vuo­ro­kau­den kulues­sa verk­ko­kau­pal­le. Toi­mi­tuk­ses­sa vioit­tu­neis­ta pake­teis­ta tulee vii­py­mät­tä ilmoit­taa toi­mi­tuk­ses­ta vas­tan­neel­le yhtiölle.

Var­mis­tat­han tilaus­ta teh­des­sä­si että yhteys­tie­dot ovat paik­kan­sa pitä­viä, kul­je­tus­yh­tiö lähet­tää saa­pu­mi­sil­moi­tuk­sen useim­mi­ten teks­ti­vies­ti­nä ja säh­kö­pos­ti­na, tilaus­ta nou­det­taes­sa on osoi­tet­ta­va hen­ki­löl­li­syy­ten­sä joten myös nimen oikeu­del­li­suu­den var­mis­ta­mi­nen on tär­ke­ää. Tilauk­sen jäl­keen sinul­le lähe­te­tään tilaus­vah­vis­tus joka on hyvä käy­dä läpi tilauk­sen paik­kan­sa­pi­tä­vyy­den vuok­si. Tämän lisäk­si teil­le lähe­te­tään toi­mi­tus­vah­vis­tus kun tilaus on käsi­tel­ty ja val­mis kul­je­tus­yh­tiöl­le kul­je­tet­ta­vak­si, toi­mi­tus­vah­vis­tuk­ses­ta löy­tyy myös tilauk­sen seu­ran­ta­nu­me­ro mikä­li se valit­se­mal­lan­ne toi­mi­tus­ta­val­le on käytössä.

Toi­mi­tus­ta­vat

Tilauk­set toi­mi­te­taan pää­sään­töi­ses­ti 1–3 työ­päi­vän sisäl­lä, mikä­li tuo­tet­ta ei löy­dy varas­tos­ta on Web-Ener­gy Group OY oikeus toi­mit­taa lähe­tys lisä­ku­luit­ta jäl­ki­toi­mi­tuk­se­na. Ennen klo 14 tul­leet tilauk­set paka­taan ja lai­te­taan kul­je­tus­yh­tiöl­lä toi­mi­tet­ta­vak­si vie­lä sama­na päi­vä­nä. Poik­kea­vis­ta toi­mi­tus­ajois­ta ilmoi­te­taan tuot­teen sivun alla. (var­mis­tat­han että ilmoi­tat tuo­te­koh­tai­sis­ta poik­keuk­sis­ta ja huo­mioit esim. Omat pak­kaa­mi­seen kulu­van ajan. Asiak­kaat arvos­ta­vat nopea­ta toi­mi­tus­ta mikä ei rasi­ta luon­toa, ver­ko­kau­pan varas­tol­la on täs­sä kriit­ti­nen rooli).

Myy­jä ei vas­taa kul­je­tus­yh­tiön vii­veis­tä arvioi­tuun toimitusaikaan.

Palau­tuk­set

Verk­ko­kau­pan asiak­kaal­la on kulut­ta­jan­suo­ja­lain mukai­nen 14 vuo­ro­kau­den vaih­to- ja palau­tusoi­keus. Asiak­kaal­la on oikeus vaih­taa tai palaut­taa osa tai kaik­ki tilauk­sen tuot­teet. Palau­tet­ta­vat tai vaih­det­ta­vat tuot­teet tulee olla alku­pe­räis­pak­kauk­ses­sa ja myyn­ti­kun­toi­sia. Halu­tes­sa­si palaut­taa tai vaih­taa tuot­tei­ta, ota ensin yhteyt­tä verk­ko­kaup­paan ja kysy palau­tus­oh­jei­ta. Lii­tät­hän palau­tuk­seen mukaan nime­si, yhteys­tie­to­si sekä tili­nu­me­ro­si mah­dol­lis­ta mak­sun­pa­lau­tus­ta varten.

Tilauk­sen peruut­ta­mi­nen, vir­he­vas­tuu ja reklamaatiot

Ennen tilauk­sen toi­mi­tus­ta tilauk­sen voi peruut­taa kir­jal­li­sel­la ilmoi­tuk­sel­la sähköpostitse.

Verk­ko­kau­pal­la on laki­sää­tei­nen vir­he­vas­tuu myy­dyis­tä tuot­teis­ta. Rekla­maa­tio­ta­pauk­sis­sa pyy­däm­me ole­maan yhtey­des­sä asia­kas­pal­ve­luum­me. Kulut­ta­jal­la on oikeus vie­dä mah­dol­li­set rii­ta­ti­lan­teet kulut­ta­ja­rii­ta­lau­ta­kun­nan ratkaistavaksi.